02. ЕЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗЪМ

02. ЕЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗЪМ
Звъкът на Безмълвието 
Дмитрий Лапшинов

Когато токът тече по жицата, той създава около нея магнитно поле (това може да се докаже с доближаването на компас близо до жица, по която не тече ток. Стрелката на компаса спира по направление на магнитното поле на Земята. Ако след това прокараме през проводник електрически ток, стрелката на компаса ще се отклони и ще спре по посока на вече създаденото магнитното поле). Направлението на силовите линии може да се определи по посоката на тока, която е известна. Ако обхванете жицата с лява ръка, така че палецът да сочи направлението на тока, останалите пръсти ще сочат посоката на силовите линии. Ако променим полюсите на източника на тока, насочеността на силовите линии също се промени на противоположна. 

Колкото е по-мощен ток, толкова по-голямо силово поле се създава. Следователно, величината на магнитното поле е правопропорционална на величината на тока, протичащ по нея. Силата на полето се увеличава от силата на тока и скоростта на протичащия по проводника ток. А скоростта на протичане на тока зависи от нивото на проводимост на проводника.  

Също така токът може да се усили като се разместят двата проводника едновременно. Ако и двата проводника са с ток, течащ в противоположни направления, размествайки ги един с друг, те създават противоположно направление на магнитното поле, което ще ги отблъсква един от друг. Ако на два реда са разположени проводници, по които текат тоци с едно направление, то техните полета се обединяват.  

Така и човек се явява проводник на жизнената енергия. И при преминаване на тези енергии около него се образува електромагнитно поле.

Колкото по-чисти сме като проводник, толкова значително по-голям поток енергия ще можем да пропуснем през себе си и толкова по-бързо той ще премине.

Колкото е по-голяма скоростта на протичащата енергия по проводника, толкова по-високи вибрации (звука) той поражда, формирайки полето около себе си. И качеството на тези вибрации задават формата на нашето поле.

Още веднъж. Протичащата енергия по проводника създава около себе си електромагнитно поле. И колкото по-качествено и по-бързо протича енергията, толкова по-сложна е формата на полето.  Нашият проводник – това е съвкупност от наши тела и съзнание. Изчиствайки ги, ние се освобождаваме от съпротивленията срещу протичащия поток на жизнените енергии.

Протичащата енергия задава форма на нашето поле. И спрямо скоростта на протичане на енергията се усложнява формата на полето. Формирайки меркаба, меркана, меркива и др. 

Нашето развитие зависи от пропускателната способност на енергетичните потоци и от това, как нашите тела и съзнание се трансформират, подпирайки се върху на тези енергии. С други думи, ние повдигаме вибрацията на нашата жизнена енергия.  

Нашият проводник – това е съвкупност от наши тела и съзнание. Изчиствайки ги, ние се освобождаваме от съпротивленията срещу протичащия поток на жизнените енергии.

Ако гледаме линейно в двуизмерна плоскост, то ние ще си взаимодействаме с трите потока.

1. Низходящ поток. Спуска се от централния източник на Вселената.

2. Възходящ поток. Издига се от центъра на Земята (в центъра на земята протичат радиоактивни и термоядрени процеси на разпадане на частици).

3. Електромагнитно поле. Пронизващо всичко. Електромагнитно поле на земята съдържа цялата информация за живота на земята, как да се развива нашето ДНК – по какъв начин и т. н. ).  

Като ни отграничи от електромагнитното поле, физическото ни тяло започва да деградира и да се разрушава.

Учените са провели следният експеримент: В два съда са сложили попови лъжички. И в двата съда е имало всичко нужно за развитието им. Само че един от съдовете е бил от олово и не пропускал електромагнитното поле.

Съвсем скоро в нормалния съд се появили жабки, а в оловния съд се появили мутирали жаби: с три крака, две глави, без крака и т. н. Тяхното ДНК не е знаело по какъв начин (шаблон) да се развиват.

Подобно на това ще започне да се случва, ако ние изгубим връзката с електромагнитното поле. Това се случва тогава, когато ние пускаме своите тела и съзнание и ставаме не проводници на жизнени енергии, а съпротивление – ракови клетки на космическия организъм.

И обратно - оправяйки тази връзка, ние получаваме всевъзможни знания и опит. По същия начин и върху електромагнитна лента от старите видеомагнетофони, карта за метро, пропуск за турникет в офиса се съхранява информация от различен род. И всичко се изтрива при размагнетизиране.

Електромагнитно поле - това е така наречения Вселенски разум, Хрониките на Акаша, Абсолют. Само че за разликата от електромагнитното поле на земята космическото Вселенско поле има много по-висока вибрационна структура: плазменна и надплазменна.

Докосвайки със съзнанието до електромагнитното поле, всевъзможни екстрасенси, медиуми предсказват бъдещето, виждат събития от миналото и т. н. Това е дълбоко погълнато състояние на съзнанието. Писатели и философи от миналото са казвали, че ги е посещавала муза, и ето това е докосването до Вселенския разум, безграничния източник на знания. В такова състояние информацията се влива в теб. Общо съзнание, благодарение на което ние може да си общуваме телепатично или да предвиждаме мисли и желания на близък човек.